Design Research

לאור החשיבות הרבה שיש לחדשנות בהשגת צמיחה של ארגונים מחד, ושיעור הכשלונות הגבוה של מוצרים ושירותים חדשים מאידך, הפכו מחקרי העיצוב בשנים האחרונות לחלק משמעותי בתהליכי הפיתוח.

מחקרים אלה משלימים את מחקר הצרכנים הקלאסיים ומתמקדים בבחינת הממשק בין מוצרים ושירותים לבין הצרכן, תוך דגש על גורמים אישיים וסביבתיים המשפיעים על חוויית השימוש.

במחקרי עיצוב נעשה שימוש רב בשיטות אתנוגרפיות ואיכותניות מתקדמות ונבחנים נושאים רלבנטיים שונים ובתוכם:

  • הערכה ושיפור של אבי טיפוס
  • שימושיות במוצרים פיזיים ודיגיטליים
  • הבנת ההשפעה של ממשקי משתמש שונים על החוויה הצרכנית ועל עמדות ותפיסות כלליות
  • בחינת תרחישי שימוש Contextual & Scenario testing
  • הערכת אריזות ומארזים חדשים כולל זיהוי משמעויות הנגזרת מאובייקטים ויזואליים (Semiotic analysis)
  • איתור בעיות, תקלות וגורמי אי שביעות רצון בשימוש במוצרים פיזיים ודיגיטליים