Marketing Labs

סאפיו מציעה מעבדות שיווק המיועדות להעשיר את אנשי הצוות במידע, ובפתרונות מתקדמים מהעולם, ולייצר שיטות התייחסות ותהליכי עבודה חכמים לקידום מטרות הארגון.

ברוב המקרים התהליך כולל:

  • הרצאה מקצועית–חווייתית המציגה את אחד מהנושאים הכלולים במערך מעבדות השיווק של סאפיו, בשילוב עם דוגמאות רלבנטיות מהארץ ומהעולם.
  • שלב מעשי בו הצוות מיישם את החומר שנלמד ביחס לאתגר שיווקי רלבנטי העומד בפני הארגון.
  • שלב סיכום אינטגרטיבי שבו תוצרי עבודת הצוות הופכים למסמך המלצות פעולה.